main.menu.of.page.szsrbk.sk

 

NOVINKY

obrazok

Vyhodnotenie súťaže MK

Dňa 21. marca 2016 sa na našej škole uskutočnila najväčšia žiacka súťaž na svete MATEMATICÝ KLOKAN. V kategórii KADET 012 sa zapojilo 20 študentov našej školy. Najviac sa darilo Terézii Matejčákovej z I. B; Ivane Garajovej z II. A, a Stanislavovi Okálovi z I. A. Najúspešnejším gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy.

download: príloha

pridané dňa: 2016-05-26 času: 11:01:30

obrazok

Plavecký výcvikový kurz 2016

Počas praktických maturitných skúšok – v dňoch od 9. až 13. mája 2016 – naši druháci absolvovali plavecký výcvikový kurz na mestskej plavárni v Ružomberku. Tí aktívne zapojení sa mohli naučiť plávať alebo zdokonaliť sa v rôznych plaveckých štýloch. Kurz prebiehal pod vedením skúsených plavčíkov. Pozri prílohu.

download: príloha

pridané dňa: 2016-05-16 času: 08:58:49

obrazok

Výsledky PS - I. kolo

V prílohe nájdete výsledky prijímacích skúšok na šk. rok 2016/2017 na denné štúdium odbor zdravotnícky asistent.

download: príloha

pridané dňa: 2016-05-18 času: 14:07:31

obrazok

Rozlúčka so štvrtákmi

V štvrtok 5. mája 2016 sa uskutočnila na našej škole tradičná rozlúčka so štvrtákmi. Predchádzalo jej žrebovanie oddelení a po ňom pani riaditeľka slávnostne ocenila tých žiakov, ktorí v štvrtom ročníku prospeli s vyznamenaním. Prajeme všetkým štvrtákom veľa Božích milostí, síl a životných úspechov do každodenných dní.

download: príloha

pridané dňa: 2016-05-11 času: 08:48:38

obrazok

Školský časopis Dexter

V prílohe si môžete prečítať aktuálne dvojčíslo školského časopisu Dexter - r. 2015/2016, číslo: II. - III. Príjemné čítanie :).

download: príloha

pridané dňa: 2016-05-11 času: 08:39:06

obrazok

Patríme medzi najlepších

V rámci projektu Odborné vzdelávanie a príprava na trh práce, ktorý vypracoval Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v spolupráci so svojím švajčiarskym partnerom EHB na konci roka 2015, sa naša škola umiestnila v žilinskom kraji na 3. mieste (ako prvá v ružomberskom okrese) a v celoslovenskom meradle na 21.-23. priečke z 389 zúčastnených stredných odborných škôl. Výskum sa zameriaval na vnímanie kvality školy očami zamestnávateľov, na povedomie, povesť či skúsenosti s absolventmi školy a na uplatnenie žiakov na trhu práce. Pozri prílohu.

download: príloha

pridané dňa: 2016-04-08 času: 14:11:46

obrazok

KRITÉRIA na prijímacie skúšky na školský rok 2016/2017

V časti SPRÁVY / Prijímacie skúšky nájdete aktuálne KRITÉRIA na prijímacie skúšky na budúci školský rok.

pridané dňa: 2016-04-08 času: 14:11:16

obrazok

Poskytovanie prvej pomoci

Dňa 05.04. a 06.04.2016 žiaci D. Dömenyová, M. Cígerová, E. Garajová, L. Kovaľáková, E. Poláčková, M. Poliaková, N. Štefundová, D. Stašová, M. Šurinová z 3.A. demonštrovali ukážky prvej pomoci: KPR u človeka v bezvedomí, prvú pomoc pri obštrukcii dýchacích ciest, zastavenie krvácania, prvú pomoc pri zlomeninách a transport zranených pre žiakov 1. 2. a prípravného ročníka ZŠ Bystrická na Bystrickej ceste 14, a žiakov 1. 2. 3. 4 a prípravného ročníka ZŠ Bystrická v priestoroch ZŠ na Dončovej ulici pod vedením PhDr. M. Totkovičovej a Mgr. L. Kajúchovej.

download: príloha

pridané dňa: 2016-04-08 času: 13:59:22

obrazok

Beseda so psychológom a s pracovníčkami ÚPSVaR

V stredu 23. marca 2016 sa uskutočnila beseda s Mgr. Jurajom Holdošom, PhD. na tému Závislosť od internetu. Žiaci I. a II. ročníka mali možnosť si vypočuť zaujímavé informácie zo sveta závislosti na internete, mobile, sociálnych sieťach. Otestovať svoju závislosť môže každý na webovej stránke www.internetovazavislost.sk. Na tejto stránke môže nájsť aj iné zaujímavosti zo sveta závislosti. V ten istý deň sa uskutočnila i beseda s pracovníčkami ÚPSVaR Mgr. Tatianou Kajdovou a PhDr. Jankou Martonovou z oddelenia poradenstva a vzdelávania pre žiakov IV. ročníka o tom ako postupovať po ukončení štúdia, ako sa uplatniť na trhu práce na Slovensku, prípadne v zahraničí i o aktuálnej webovej stránke pri hľadaní zamestnania www.istp.sk.

download: príloha

pridané dňa: 2016-04-08 času: 13:49:03

obrazok

SOČ

Okresné kolo SOČ za okresy Ružomberok a Liptovský Mikuláš sa konalo 21. 03. 2016 na SOŠ elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku. Našu školu reprezentovali Eva Mária Kamenská z II.B v súťažnom odbore životné prostredie so SOČ na tému „Znečistenie vodných tokov dolného Liptova“. Súťažný odbor zdravotníctvo reprezentovali žiačky II.B Miroslava Štrbáková, Dominika Krajníková a Diana Kútniková so SOČ na tému „Obezita - problém mladých ľudí“. Aj napriek tomu, že sa žiačkam nepodarilo postúpiť do krajského kola srdečne im blahoželáme k ich osobnému úspechu a osobnému rozvoju, ktorý dosiahli štúdiom a výskumom v daných problematikách.

download: príloha

pridané dňa: 2016-04-08 času: 13:41:19

obrazok

Ocenenie pedagóga

Pri príležitosti Dňa učiteľov bol 23. marca 2016 ocenení za vynikajúce výsledky v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu náš kolega – p. Mgr. Tomáš Mlynárik, ktorý je výborný stredoškolský učiteľ anglického jazyka a informatiky na našej škole. Je v pozícii vedúceho predmetovej komisie; je veľmi tvorivý, vo vyučovaní využíva najmodernejšie technológie vzdelávania. Spolu so žiakmi vydáva školský časopis Dexter. Aktívne pôsobí v medzinárodných projektoch ERASMUS+ a pripravuje žiakov na medzinárodné stretnutia. Kontinuálne pracuje na svojom odborom raste v ďalšom vzdelávaní pedagóga. K tomuto oceneniu mu srdečne blahoželáme!

download: príloha

pridané dňa: 2016-03-30 času: 14:36:13

obrazok

Matematický kLoKaN

V pondelok 21. marca 2016 sa na našej škole, ako aj v mnohých ďalších školách v šesťdesiatich krajinách na štyroch kontinentoch zemegule hľadali svetoví matematici. Tejto najväčšej žiackej súťaže na svete sa u nás zúčastnilo 20 žiakov z prvých a druhých ročníkov. Veríme, že zaujímavé a nie príliš ťažké úlohy zvládli.

download: príloha

pridané dňa: 2016-03-23 času: 06:50:06

obrazok

Exkurzie

Počas písomných maturitných skúšok (15. - 16.3.) naši prváci navštívili Mestskú knižnicu v Ružomberku, kde sa žiaci dozvedeli základné fakty z jej histórie, pôsobnosti, možnosti registrácie a spôsoby vypožičania, pozreli si oddelenie pre deti, beletrie i náučné oddelenie. Následne sa presunuli do Galérie Ľudovíta Fullu na výstavu Zuzany Hruškovej a Roberta Tapperta s názvom Výskum. Okrem iného sa v galérii dozvedeli informácie o našom rodákovi – akademickom maliarovi p. Fullovi, pozreli si priestory, kde žil, pracoval a nakoniec mohli sa zoznámiť s jeho tvorbou. Zo spomínaných a vystavovaných autorových diel potom mali vypracovať krátky kvíz a tajničku. Druhý ročník absolvoval (15.3.) odbornú exkurziu do Hospicu sv. Alžbety v Ľubici. Žiaci si mohli popozerať jeho priestory, izby pacientov i kaplnku hospicu, dozvedieť sa niečo o jeho fungovaní, spôsobe organizácie i možnosti prísť pomôcť ako dobrovoľník.

download: príloha

pridané dňa: 2016-03-30 času: 14:42:00

obrazok

Duchovná obnova 2016

V pastoračných priestoroch Spoločnosti Ježišovej sa 14. – 16. marca 2016 konala duchovná obnova pre žiakov prvého až tretieho ročníka. Pripravili si ju naše sestričky – novicky za asistencie provinciálnej radkyne Sr. Terézie Benedikty. Program obnovy sa niesol v duchu Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva – vysvetlenia jeho podstaty a poslania, zhliadnutím a rozoberaním zaujímavého videa Evanjelium života, „prekročením“ pomyslenej brány milosrdenstva. Žiaci rozdelení do skupiniek prostredníctvom kresby, nápomocných slov alebo pantomímy mali znázorniť nejaký skutok duchovného alebo telesného milosrdenstva a chvíľu nad ním pouvažovať, diskutovať. Cez prestávku bol priestor zahrať si kalčeto, porozprávať sa so sestričkami, prečítať si knižky pre mladých, pomocou pripravených schém spytovania svedomia dobre sa pripraviť na svätú spoveď. Ku koncu obnovy sme sa pomodlili korunku k Božiemu milosrdenstvu, mohli sa vyspovedať a zakončili sme ju slávením sv. omše v jezuitskom kostole. Celebroval ju „náš“ školský duchovný otec – Páter Ondrej Gábriš, SJ. Na záver sme od sestričiek dostali milú spomienku – branú Milosrdenstva, cez ktorú sa oplatí denne prechádzať. Touto cestou vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať sestričkám za ich prípravu, materiál a vedenie duchovnej obnovy, cez ktorú sme sa mohli ešte viac priblížiť k Pánovi a tak sa duchovne pripraviť na sviatky Veľkej noci. Deo gracias!

download: príloha

pridané dňa: 2016-03-30 času: 14:44:03

obrazok

Školské kolo SOČ

Aj tento rok v našej škole prebehlo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti – SOČ. Vo štvrtok 10. marca 2016 zapojení žiaci prezentovali svoje práce pred komisiou a žiakmi. Na prvom mieste sa umiestnila Eva Mária Kamenská, na druhom mieste Miroslava Štrbáková, Dominika Krajníková a Diana Kútniková a tretie miesto obsadili Marcela Bieleschová a Michaela Rošteková (žiačky z II.B triedy). Víťazkám srdečne blahoželáme a postupujúcim držíme palce do ďalšieho kola.

download: príloha

pridané dňa: 2016-03-30 času: 14:44:48

obrazok

Vizitácia zriaďovateľa

Rannou svätou omšou 25. februára 2016 sa v našej škole začala vizitácia zriaďovateľa školy. Medzi nás zavítala provinciálna predstavená Mgr. Anna Tuptová – Sr. Šebastiána v sprievode našej bývalej žiačky a tohto času provinciálnej radkyne Mgr. Viery Majerčákovej – Sr. Terézie Benedikty. Ráno zavítali medzi žiakov štvrtého ročníka praxujúcich v priestoroch ÚVN – FN v Ružomberku, kde sa stretli nielen so žiakmi, ale prehodili i pár slov s pacientmi. Cez veľkú prestávku bol pre vzácnu návštevu pripravený krátky hudobno-literárny program. Po ňom nasledovalo „zúčastnenia sa“ výchovno-vzdelávacieho procesu, prezretí vybavenia a priestorov celej školy. Po skončení sme sa všetci zamestnanci stretli so Sr. Šebastionou a Sr. Teréziou Benediktou v zborovni. Tu bol priestor pre svoje podnety a otázky. Na koniec návštevy sme dostali milú pozornosť – duchovnú prvú pomoc „Rohamim“ (pripravené našimi novickami), ktorú môžeme používať v ťažkých situáciách. Úprimne Pán Boh zaplať za vyslovenie uznania, vďaky i povzbudenia do ďalších pracovných povinností pre všetkých zamestnancov školy.

download: príloha

pridané dňa: 2016-03-08 času: 14:23:04

obrazok

Celoeurópska on-line súťaž

Dňa 27.1.2016 sa naša škola zapojila do online súťaže „Angličtinár roka“. Súťaž bola zameraná na gramatiku, čítanie a počúvanie s porozumením. Študenti mali možnosť otestovať si svoje vedomosti z anglického jazyka. Do súťaže sa celkovo zapojilo 10 985 študentov z krajín EÚ. Z našej školy sa zapojilo 10 študentov z 2. – 4.ročníka. Na základe dosiahnutých výsledkov sa najlepšie umiestnili Klaudia Hatalová zo IV.B na 7 199 mieste, Petra Belková z II.B na 7 382 mieste a Veronika Mydliarová z III.B na 8 472 mieste. Všetkým účastníkom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a želáme im veľa úspechov aj naďalej.

pridané dňa: 2016-03-08 času: 14:33:32

obrazok

Výsledky – EXPERT geniality show

Spomínaná celoslovenská vedomostná súťaž prebiehala vo výbere 2 tém z piatych možností: Spoločnosť kedysi a dnes; Svetobežník; Góly, body, sekundy; Mozgolamy a Do you speak english? Zapojilo sa do nej 17 našich žiakov z I. a II. ročníka. Diplom s titulom Top EXPERT dosiahol Dominik BOBULA z II.A, ktorý sa v téme Góly, body, sekundy umiestnil na 20. mieste a v téme Svetobežník na 101. mieste. Celkovo sa tak umiestnil na 65. mieste z celkového počtu 1342 žiakov v kategórii stredných odborných škôl. Úprimne gratulujeme. Okrem iného diplom s titulom EXPERT získali: Róbert Bielesch (II.A) za 46. miesto v téme Góly, body, sekundy; Stanislav Okál (I.A) za 49. miesto v téme Svetobežník; Branislav Malý (II.B) za 91. miesto v téme Spoločnosť kedysi a dnes a Terézia Matejčáková (I.B) za 147. miesto v téme Mozgolamy. Ostatní získali diplom účastníka celoslovenskej vedomostnej súťaže. Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme!

pridané dňa: 2016-02-08 času: 10:40:11

obrazok

Lyžiarsky výcvik 2016

I tento rok lyžiarsky výcvikový kurz prebiehal v Dolnom Smokovci vo Vysokých Tatrách. V dňoch 24. – 29. januára 2016 sa žiaci prvého ročníka učili, zdokonaľovali v lyžovaní, spoznávali krásu našich veľhôr, vzájomne kultúrne a zábavne sa obohacovali počas spoločenských večerov. V stredu sme mali výlet na Štrbské pleso, nelyžujúci ešte stihli si pozrieť „Ľadový dom“ na Hrebienku, Rainerová útulňu. V štvrtok večer prebehlo vyhodnotenie celého kurzu – ocenenie najlepších v pretekoch, v naj pokroku a za najkrajšiu izbu. Pane Bože, ďakujeme Ti za bezproblémový priebeh kurzu, za čas strávený v Tvojej prítomnosti i za sestričky, ktoré nám pripravili milé a vľúdne prijatie. Pax et Bonum!

download: príloha

pridané dňa: 2016-02-08 času: 12:40:35

obrazok

Sv. Terézia z Lisieux medzi nami

V utorok 19. januára 2016 prišla Sv. Terézia z Lisieux až k nám - do nášho mesta. Celý deň bol relikviár vystavený vo farskom kostole, kedy tesne pred obedom vybraní žiaci i z našej školy mohli osobne precítiť blízkosť a prítomnosť sv. Terezky. Podvečer ho slávnostne preniesli do kaplnky Komunity sestier Satmárok, kedy v čase od 21.00 – do 22.00 naša škola, žiaci i zamestnanci mohli ešte bližšie stráviť čas pred živým Kristom v eucharistii a pri relikvií sv. Terezky. Aj keď ľudia neustále prichádzali, odchádzali - v kaplnke bolo cítiť dotyk Neba – Lásky a Pokoja. Za túto jedinečnú možnosť byť nablízku pri tejto veľkej svätice Ti Pane zo srdca ďakujeme. Nech za nás u Teba neustále oroduje. Amen!

download: príloha

pridané dňa: 2016-02-08 času: 12:46:23

obrazok

Koleda 2016

Hneď v prvý deň po vianočných prázdninách sa na našej škole uskutočnilo koledovanie. Pani zástupkyňa nám všetkým popriala požehnaný celý nový rok, veľa zdravia a síl do nasledujúcich dní. Svätú omšu celebroval páter Ondrej Gábriš, SJ, pri ktorej posvätil soľ, vodu, kriedu a tymian. Následne sme v sprievode spevákov a za spevu vianočných kolied prešli - požehnali všetky priestory, v ktorých sa učíme, pracujeme. Nech Duch Boží po celý rok 2016 vládne a je stále prítomný v našich srdciach a rodinách.

download: príloha

pridané dňa: 2016-01-20 času: 13:12:01

obrazok

Duchovná obnova zamestnancov školy

Ešte vo vianočnom období (7.1. – 8.1.2016) sme si ako školské spoločenstvo zamestnancov vykonali duchovnú obnovu v Charitnom dome v Dolnom Smokovci. I tento rok ju viedol Mons. Marián Bublinec, PhD. Podstata obnovy bola zameraná na poznanie svätého písma, konkrétne na evanjelium sv. Lukáša. Priblížil nám osobu spomínaného evanjelistu, širšie okolnosti i kontext, objasnil konkrétny význam slov prepojenie na súčasný slávený rok milosrdenstva. Nechýbal pekný film, spievanie kolied, večerné spoluzdieľanie i žičenie do ďalších dní nového roka. Pán Boh zaplať za tento požehnaný čas i miesto pre obnovu/refresh našich životov : ).

pridané dňa: 2016-01-18 času: 12:54:20

obrazok

Vianočná akadémia

V posledný školský deň pred Vianocami – 22. decembra 2015 - medzi nás zavítala vzácna a milá návšteva – provinciálna predstavená Sr. Šebastiána so svojou radkyňou Sr. Máriou. Osobne si pozreli pripravenú vianočnú akadémiu = hudobno-inštrumentálny, dramatický program stvárnenia Vianoc. Po jeho skončení osobne odovzdali ocenenia žiakom za vynikajúce výsledky v rôznych oblastiach, reprezentácii školy i víťazom školského volejbalového turnaja. Na oplátku im naša žiačka Katka na pamiatku venovala vlastnoručne nakreslený obrázok s vianočnou tematikou. Sestričky si našli čas i pre zamestnancov školy, kedy im poďakovali za úsilie, námahu venovanú škole a odovzdali každému milý darček. Žiaci v triedach navzájom ukázali svoju „anjelskú identitu“ a obdarovali sa darčekmi. V tento posledný deň pred prázdninami sme mohli zakúsiť vzájomnú a nefalšovanú radosť s blížiacich sa Vianoc. Všetkým ľudom prajeme požehnané a Božou dobrotou, milosrdenstvom prežité vianočné sviatky a milostivý celý rok Pána 2016!

download: príloha

pridané dňa: 2016-01-06 času: 23:54:37

obrazok

Svätý rok milosrdenstva

„Toto je brána Pánova! Otvorte mi brány spravodlivosti!“ Po týchto slovách Svätý Otec František roztvoril bronzovú Svätú bránu Vatikánskej baziliky a zostal v tichu stáť na jej prahu. „Pre tvoje veľké milosrdenstvo vstúpim do tvojho domu, Pane,“ – povedal do ticha a krátko po jedenástej hodine ako prvý vošiel do chrámu. Katolícka cirkev na celom svete i naša škola – jej žiaci, zamestnanci sme vstúpili 8. decembra 2015 do slávenia mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva prostredníctvom slávenia svätej omši na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v jezuitskom kostole v Ružomberku. Po jej skončení sme sa presunuli do kina, kde sme si pozreli na tento sviatok výstižný film Lurdy – o pútnickom mieste, kde sa naša Nebeská Matka predstavila ako Nepoškvrnené Počatie.

download: príloha

pridané dňa: 2016-01-06 času: 23:26:56

obrazok

Sviatok svätého Mikuláša

Ako každoročne i tento rok sme boli pozvaní na detské oddelenie ÚVN - FN v Ružomberku. Sprievod tvorený sv. Mikulášom, anjelikmi a spevákmi zavítal medzi choré deti už v piatok 4. decembra 2015, aby malým pacientom naši herci – žiaci predviedli pripravené divadielko “Zlatá priadka” a po jeho skončení ich Mikuláš obdaril malými darčekmi. Potom navštívili aj gynekologicko-pôrodnícke, onkologické a doliečovacie oddelenie kde potešili aj tých skôr narodených. Po skončení zavítal sv. Mikuláš i do priestorov školy, aby tak potešil všetkých žiakov a zamestnancov školy. Druhá skupina žiakov navštívila starých a chorých ľudí v CSS Trojlístok v Ružomberku. Nezabudli ani na dlhodobo ležiacich a takto im priniesli radosť do ich všedných dní. V pondelok 7. decembra bol pripravený mikulášsky program i pre deti zamestnancov školy, kedy sa deti mohli potešiť spomínaným divadelným predstavením.

download: príloha

pridané dňa: 2016-01-06 času: 22:17:07

obrazok

Kampaň Červené stužky

Naši žiaci: LIŠTIAKOVÁ Martina z II.B, SMIEŠKOVÁ Klára a VÍŤAZOVÁ Mária z III.B sa aktívne zapojili do výtvarnej súťaže pre stredné školy prostredníctvom pohľadnice, ktorá vyjadrovala myšlienku kampane „Červené stužky.“ Vyvrcholenie kampane na našej škole prebehlo dňa 27.11.2015, kedy žiačky I.A a I.B triedy = HORVÁTHOVÁ Sofia, RUSZOOVÁ Lorianna, BABUŠÁKOVÁ Ráchel, MAKOVNÍKOVÁ Marta a LIESKOVSKÁ Alžbeta na začiatku tretej vyučovacej hodiny cez rozhlas informovali o myšlienke spomínanej kampane a počas veľkej prestávky rozdali červené stužky učiteľom a žiakom školy. Na hlavnej nástenke bol umiestnený informačný plagát o priebehu kampane „Červené stužky“ vyrobený BARIENČÍKOVOU Katarínou z II.A triedy. V utorok 1.12.2015 sme sa so žiačkami aktívne zapojených do výtvarnej súťaže kampane „Červené stužky“ - LIŠTIAKOVÁ Martina, SMIEŠKOVÁ Klára, BARIENČÍKOVÁ Katarína a GARAJOVÁ Ivana (II.A) zúčastnili Stretnutia pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS, ktoré sa konalo na Mestskom úrade v Žiline. Veľká vďaka patrí i koordinátorovi prevencie závislostí a sociálno-patologických javov na našej škole – p. Mgr. Lucii Kajúchovej za prípravu a zvládnutie tejto kampane. Avšak nezabúdajme, že najlepšia prevencia proti HIV je zdržanlivosť a vernosť vo vzťahoch!

download: príloha

pridané dňa: 2016-01-06 času: 22:02:05

obrazok

Súťaž - EXPERT geniality show

Sedemnásť žiakovi I. a II. ročníka sa v utorok 1. decembra 2015 zapojilo do celoslovenskej vedomostnej súťaže s názvom EXPERT geniality show. Žiaci súťažili v piatich oblastiach: Spoločnosť kedysi a dnes; Svetobežník; Mozgolamy; Do you speak English?; Góly body sekundy. Výsledky budú známe neskôr. Sme radi, že zapojení žiaci i týmto spôsobom si mohli overiť svoje vedomosti v daných oblastiach.

download: príloha

pridané dňa: 2015-12-04 času: 13:36:55

obrazok

Školský časopis Dexter

V prílohe si môžete prečítať aktuálne číslo školského časopisu Dexter - r. 2015/2016, číslo: I. Príjemné čítanie :).

download: príloha

pridané dňa: 2015-12-04 času: 13:29:45

obrazok

Súťaž Juvenes Translatores

Dňa 26. 11. 2015 sa vybraní žiaci 2.a 3. ročníka zúčastnili medzinárodnej prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores. Ich úlohou bolo v stanovenom limite preložiť text v anglickom jazyku do ich materinského jazyka. Súťažné preklady boli zaslané do Bruselu a výsledky budú zverejnené vo februári budúceho roka. Držíme im palce!

download: príloha

pridané dňa: 2015-12-04 času: 13:15:37

obrazok

Požehnanie adventných vencov

Naša školská rodina sa v štvrtok 26. novembra 2015 stretla okolo obetného stola. Páter Ondrej Gábriš, SJ pri sv. omši požehnal pekne pripravené adventné sviece i vence. Nechýbali hudobné nástroje a priliehavé piesne, spev žiakov i zamestnancov školy. Adventné vence si pripravila každá trieda a sviece na nich budú horieť pri spoločnej modlitbe. Advent je očakávaním narodenia Ježiša. Je to čas, kedy sa môžeme pripraviť na túto významnú udalosť, ktorú nazývame Vianoce. Preto na škole funguje „anjelská služba“, aby sme v seba odriekaní, modlitbe, v tichu a maličkými drobnosťami spoznali a pripravili miesto na narodenie sa Božej Lásky! Požehnaný a milostivý čas svätého Adventu Vám praje SZŠ M. T. Schererovej.

download: príloha

pridané dňa: 2015-12-04 času: 12:56:14

obrazok

Diecézne kolo Piráti krásy 2015

Diecézny katechetický úrad zorganizoval druhý ročník recitačnej súťaže pod názvom Piráti krásy 2015. Regionálne kolo prebehlo v Ružomberku, Námestove a Poprade. Naše zúčastnené žiačky postúpili i do diecézneho kola, ktoré sa uskutočnilo 19. novembra 2015 v Spišskej Kapitule. I tu dokázali obhájiť svoje kvality: v kategórii poézia - Piráti krásy žiačka II.B triedy Eva Mária Kamenská získala krásne 2. miesto a v kategórii próza - o biskupovi Vojtaššákovi žiačka I.B triedy Radoslava Geisbacherová sa umiestnila na peknom 3. mieste. K dosiahnutým výsledkom im obom srdečne blahoželáme a ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu školy.

download: príloha

pridané dňa: 2015-11-23 času: 09:42:35

obrazok

Deň študenstva

Na ružomberskej radnici v stredu 18. 11. 2015 boli pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva udeľované pamätné listy vybraným žiakom a študentom. Z našej školy bola za vynikajúce študijné výsledky a za úspešnú reprezentáciu školy ocenená žiačka maturitného ročníka Klaudia Hatalová. Všetci sa pripájame sa k srdečným gratuláciám.

download: príloha

pridané dňa: 2015-11-20 času: 13:32:43

obrazok

Okresné kolo v šachu

Naša žiačka z II.B triedy Gabriela Pažitná nás všetkých v piatok 13. novembra 2015 potešila svojím športovým úspechom. V okresnom kole v šachu sa umiestnila na peknom 3. mieste a postupuje do krajského kola do Žiliny. K umiestneniu úprimne gratulujeme a v ďalších šachových partiách držíme palce.

download: príloha

pridané dňa: 2015-11-20 času: 13:25:35

obrazok

Žiacka konferencia - Hľadajme dobro v druhých

Žiť znamená s radosťou darovať svoje najlepšie a najtajuplnejšie vnútro iným. Mesto Ružomberok v spolupráci s nízkoprahovým centrom Prerod a Obchodnou akadémiou zorganizovalo dňa 10. 11. 2015 Žiacku konferenciu pod názvom Hľadajme dobro v druhých. Žiaci našej školy sa predstavili v programe so scénickým tancom s názvom Set me free. Tanec vyjadroval boj mladého človeka s nástrahami dnešného sveta, v ktorom je dobro silnejšie ako zlo. Na programe vystúpili talentovaní: Mária Otiepková, Lenka Todeková, Veronika Mydliarová, Lucia Maderková (III.B), Petra Belková, Eva Mária Kamenská, Michaela Rošteková, Katarína Lisá, Diana Kútniková, Lenka Žihlavníková a Branislav Malý (II.B). Scenár a réžiu pripravila Mgr. Andrea Sasková.

download: príloha

pridané dňa: 2015-11-13 času: 13:32:57

obrazok

Exkurzia na stanici RLP

Skutočná bezprostredná situácia, keď človek – pacient potrebuje rýchlo pomoc doma, v práci, na ulici, v teréne sa objavuje čoraz častejšie. Záchranári majú priemerne na jednu stanicu Rýchlej lekárskej pomoci (RLP) až 180-200 výjazdov do mesiaca, rovnaký priemer vykazujú aj stanice Rýchlej zdravotníckej pomoci (RZP). Profesionálna pomoc, flexibilita, ľudský prístup a ústretovosť v práci záchranárov je rozhodne nevyčísliteľná. S týmto sa stretli žiaci II.B triedy, ktorí mohli v piatok 6. novembra 2015 navštíviť jednu takúto stanicu v Ružomberku a z blízka vidieť sanitku, jej vybavenie i počuť z úst profesionálov niečo z ich náročnej práce. Sme za túto možnosť nesmierne vďační, veď špeciálne pomôcky – popáleninové vaky, nosidlá, lifepacky a boardy nevidíme až tak často.

download: príloha

pridané dňa: 2015-11-13 času: 13:15:39

obrazok

Sviečka za nenarodené deti

Začiatkom novembra si každoročne pripomíname Spomienku na všetkých verných zosnulých. Konkrétne 2. november nám pripomína mystérium smrti, uvedomenie si osudu detí, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Pamätáme v modalitách a prosbách o Božie milosrdenstvo aj na ich rodičov, i na tých, ktorí umelé potraty vykonávajú alebo ich aktívne podporujú. V tento deň sme sa i my aktívne zapojili do kampane, kedy cez veľkú prestávku sme sa v školskej kaplnke spoločne pomodlili za spomínaný úmysel a kúpou originálnej sviečky mohli vyjadriť svoj postoj k ochrane života.

download: príloha

pridané dňa: 2015-11-10 času: 14:38:50

obrazok

Stretnutie s členmi z Cenakola

„ Nikto nie je dokonalý“...často používaná fráza, ak chceme zakryť, alebo ospravedlniť problém v nás, alebo v niekom blízkom, na ktorom nám záleží. Súčasťou každej spoločnosti sú javy, ktoré charakterizujeme ako dobré alebo zlé. Niekedy máme problém určiť jednoznačne hranicu medzi týmito pojmami. Zodpovednosť za zlo, či dobro hľadáme... Svoju osobnú životnú skúsenosť nám prišli v utorok 27. októbra 2015 porozprávať chlapci z Občianskeho združenia Priatelia spoločenstva Cenacolo. Vzniklo na Slovensku, pretože život v našej spoločnosti priniesol nové neduhy, s ktorými si sama rodina nevie pomôcť. Slovenská komunita je súčasťou materskej talianskej komunity CENACOLO, ktorú v r. 1983 založila mama – Sr. Elvíra. Sú to tí istí rodičia, príbuzní i všetci, ktorí cítia, že ich život sa uberá iným smerom ako je to v danej spoločnosti žiaduce. Sme každý z iného kúta sveta, ale spája nás závislosť, strata nádeje na zmenu k lepšiemu . Comunita Cenacolo je nádej, viera , láska - nepozná žiadnu bariéru, ktorá by sa nedala prekonať. Spoločná modlitba a práca zjednocuje, posilňuje, dáva istotu . Svätý Duch je medzi nami, preto sa cítime aj v našom spoločenstve šťastne, ľahko, ale hlavne s nádejou v srdciach, že problémy, ktoré prežívame v našich rodinách, sú riešiteľné. Školou života ju nazývajú medzi sebou tí, ktorí niekoľkoročný pobyt v komunite prežili. „Boli mŕtvi a vstali zmŕtvych“ či „prešli z tmy do svetla“ to je hlavná myšlienka svedectiev, ktoré napísal sám život. Výpovede nových rodín , ktoré spoznali, že Ježiš je víťaz! Prešli si ťažkú cestu od ZLA závislostí k DOBRU – pokoju v nás. To všetko je dôkazom „liečby“ Božím dotykom.

download: príloha

pridané dňa: 2015-11-13 času: 13:42:58

obrazok

Recitačná súťaž

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy zorganizoval 26. 10. 2015 oblastné kolo recitačnej súťaže „Piráti krásy“. Do súťaže sa úspešne zapojili i naši žiaci: v kategórii poézia 1. miesto získala Eva Mária Kamenská (II.B), 2. miesto Veronika Mydliarová (III.B). V kategórii prózy sa na 1. mieste umiestnila naša prváčka Radoslava Geisbacherová (I.B). Všetkým dievčatám k pekným výsledkom srdečne gratulujeme, ďakujeme za dôstojné reprezentovanie školy a dievčatám na prvom mieste držíme palce v diecéznom kole.

download: príloha

pridané dňa: 2015-10-28 času: 14:07:14

obrazok

Imatrikulácia prvákov 2015

Štvrtok 22. októbra bol pre našich prvákov výnimočný. Starší kolegovia – druháci – ich v tento deň prijímali/imatrikulovali za žiakov zdravotníckej školy. Celý večer sa niesol v duchu straroveku – antiky. Nechýbal pestrý program bohatý na scénky, súťaže a zábavu. Po jeho skončení nasledovala pre všetkých prítomných diskotéka.

pridané dňa: 2015-10-27 času: 15:35:50

obrazok

Burza informácií

Po dvojročnej prestávke sa opäť 22. októbra 2015 uskutočnila Burza informácií. V ružomberskej Koniarni sa prezentovali firmy nápomocné pri získavaní zamestnania, ale i školy ponúkajúce rodičom, žiakom potrebné informácie, prospekty i rady pri výbere strednej školy. I naša škola mala svoje zastúpenie a záujemcov vybraní žiaci tretieho ročníka ochotne demonštrovali praktické zručnosti z prvej pomoci, merania krvného tlaku, glykémie a prítomní pedagógovia ochotne rozprávali informácie o škole, o možnosti štúdia i uplatnenia sa na trhu práce.

download: príloha

pridané dňa: 2015-10-27 času: 15:26:42

obrazok

Návšteva zriaďovateľa školy

V piatok 16. októbra 2015 navštívilo spolu s pedagógmi 51 žiakov zriaďovateľa našej školy v Trnave. V jubilejnom roku 150-tého výročia smrti zakladateľa rehole pátra Teodózia Florentini putujú po všetkých provinciách a vikariátoch kongregácie jeho relikvie. Sú to pozostatky topánok, v ktorých preputoval nespočetné množstvo kilometrov pre dobro kongregácie, ktorú založil, a v týchto topánkach bol aj pochovaný. V kaplnke Provinciálneho domu v Trnave sa program začal sv. omšou, ktorú koncelebroval páter Grzegorz Oskwarek. Potom Sr. Mária – provinciálna asistentka nás oboznámila s históriou domu a s poslaním sestier. Sr. Eva nám priblížila počiatky školy. Program pokračoval v jedálni, kde nám predstavili veľkosť osobnosti pátra Teodózia. Po výdatnom obede sme si urobili prehliadku Trnavy. Navštívili sme Katedrálu sv. Jána Krstiteľa, kostol sv. Jakuba, baziliku sv. Mikuláša s milostivým obrazom Panny Márie. Na Trojičnom námestí sme si pozreli súsošie Najsvätejšej Trojice a Mestskú vežu. Ďakujeme všetkým za možnosť bližšie spoznať osobnosť pátra Teodózia, naše sestričky i históriu „slovenského Ríma“.

download: príloha

pridané dňa: 2015-10-23 času: 06:58:13

obrazok

Slávnostné ocenenie

Naša Sr. Božena - Mgr. Helena Balážová bola v túto stredu 14. októbra 2015 v Poprade slávnostne ocenená arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom "Plaketou sv. Cyrila a Metoda". Toto vyznamenanie udeľuje Školská komisia pri Konferencii biskupov Slovenska zamestnancom katolíckych škôl na Slovensku. Sr. Božena pôsobí mnoho rokov na SZŠ M. T. Schererovej ako vyučujúca rímsko-katolíckeho náboženstva. Ako katechétka je veľmi tvorivá a počas dlhoročného vyučovania sa neustále usiluje priblížiť pravdy viery formou, ktorá je blízka zvereným žiakom. Disponuje množstvom skúseností, ktoré nadobudla ako metodik danej problematiky i pri aktívnej tvorbe učebných osnov katolíckeho náboženstva pre stredné školy. Popri svojej hlavnej pedagogickej činnosti rozvíja rôzne aktivity so študentmi: pravidelná úspešná účasť na biblickej olympiáde v kategórii stredných škôl, príprava liturgie na školských svätých omšiach, spojená so starostlivosťou o školskú kaplnku, účasť na umeleckej činnosti žiakov, reprezentácie na prehliadkach umeleckých diel aj mimo Slovenska, umožňuje bližšie poznávať život sestier v rehoľnej komunite napr.: spoločnou prípravou vianočných koláčikov, prácou v záhrade, modlitbou v domácej kaplnke, veľkodušne venuje svoj čas v záujmovom krúžku pri výučbe španielskeho jazyka žiakov školy. Sestra Boženka patrí právom medzi najskúsenejších pedagogických pracovníkov školy a je oporou pre vedenie školy i pomocníkom pre ostatných kolegov. V mene celej školy jej k tomuto krásnemu životnému oceneniu srdečne blahoželáme a od Pána vyprosujeme mnoho Božích milostí a jeho požehnania.

download: príloha

pridané dňa: 2015-10-16 času: 14:18:19

obrazok

Strom za život

Jedna zo smutných štatistík roku 2014 hovorí, že na Slovensku sa uskutočnilo 7 501 umelých potratov. Vysadením jedného nového stromčeka chce byť symbolickým vyjadrením spomienky a úcty na všetky nenarodené deti v minulom roku v našej vlasti. Vysadením nového lesa chceme ako občania predovšetkým prispieť k prehĺbeniu ľudskosti, k vyššej kultúre života, k povzbudeniu k nádeji a napokon aj k posilneniu ekológie na Slovensku. 7 501 vysadených stromov predstavuje pomerne rozsiahlu lesnú plochu. A predčasne vyrúbaných 7 501 stromov naopak predstavuje veľkú stratu. Z našej školy sa do tejto iniciatívy zapojili Dominik Bobula (II.A) a PhDr. Pavel Šípoš. V kalamitnej zóne v Liptovskej Osade (Škutovky) pomáhali v sobotu 10. októbra 2015 realizovať tento šľachetný zámer. Za vyjadrenie svojho postoja k ochrane života i ochotu, čas a obetavosť im úprimne ďakujeme.

pridané dňa: 2015-10-16 času: 14:00:47

obrazok

Plenárne rodičovské stretnutie

V posledný piatok v mesiaci september sa na našej škole uskutočnilo plenárne rodičovské stretnutie, kde boli rodičia informovaní o minuloročných školských výsledkoch , o chode školy a tiež o pripravovaných aktivitách a plánoch školy.

download: príloha

pridané dňa: 2015-10-05 času: 15:18:18

obrazok

Národný pochod za život

Svätý Ján Pavol II. raz povedal, že „...podpora života nie je nikoho monopolom, ale je úlohou a zodpovednosťou všetkých.“ V duchu tejto myšlienky sa i naša škola – žiaci a pedagógovia – v nedeľu 20. septembra 2015 pripojili k veľkému davu volajúcich po ochrane života od jeho počatia až po prirodzenú smrť a po ochrane a podpore rodiny založenej na manželstve muža a ženy. Náš otec biskup Andrej nás pri svätej omši vyzval, aby sme prosili za taký pokoj, v ktorom sa nik nebude báť o svoju dôstojnosť, existenciu, pokoj vedúci k opravdivým hodnotám, k radosti a hlavne láske. Viacerí sme sa zhodli, že práve taký pokoj, radosť, láskavosť prevláda na námestí a v uliciach Bratislavy. Majme v sebe neustálu „Radosť zo života“ a prosme Pána Boha za zmáhanie tejto myšlienky!

download: príloha

pridané dňa: 2015-09-21 času: 15:53:16

obrazok

NeZáBuDkA 2015

Duša je najzraniteľnejšou časťou nášho tela. Tak, ako vie byť silná, vie byť aj krehká ako tenučký ľad na práve zamŕzajúcej rieke. Niekedy stačí do nej štuchnúť a je po celistvosti. Dosť dlho trvá, kým sa prasklina zacelí. Nie vždy to zvládne sama. Stane sa, že duša načisto vypadne z harmónie pochodov a ochorie. V dňoch od 16.- 20. septembra 2015 sa aj v našom meste konala verejná zbierka pod názvom Modrá nezábudka, ktorej cieľom bola podpora rozvoja siete starostlivosti o ľudí s duševnými ochoreniami a ich sociálneho začlenenia, podpora chránených dielní, chránenej práce, chráneného bývania, podpora vzdelávania, podpora zriaďovania komunitných zariadení za účelom zmysluplného a tvorivého využitia voľného času pre ľudí s problémami duševného zdravia. Túto dobrú vec sme mohli podporiť kúpou modrej nezábudky, ktorú predávali dobrovoľníci aj z našej školy, menovite: Simona Nogová, Gabika Pažitná, Milena Ťapajnová, Denisa Bakošová, Dávid Daneš, Lucia Horská, Sofia Horváthová, Loriana Ruszóová, Aneta Šostroneková, Silvia Gallová, Annamária Brillová, Adriana Pidiková, Barbora Furgaľáková, Michaela Ondrejková, Michaela Šurinová, Dáša Stašová, Dominika Krajníková, Diana Kútniková, Mirka Štrbáková, Branislav Malý, Daniel Valluš, Michaela Rošteková, Dominik Bobula, Róbert Bielesch, Ivana Garajová, Nora Kováčiková. Všetkým dobrovoľníkom za vynaložené úsilie, ochotu a dobrú náladu veľmi pekne ďakujeme v mene tých, ktorým finančný výťažok poputuje.

download: príloha

pridané dňa: 2015-09-24 času: 11:49:05

obrazok

Boj proti hladu 2015

Celoslovenskú verejnú zbierku BOJ PROTI HLADU organizuje Vincentská rodina Slovenska: Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul (lazaristi), Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vince nta de Paul (sestry vincentky), Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta (Satmárky) a ich vetva Rodina Nepoškvrnenej. V priestoroch našej školy sa zbierka uskutočnila vo štvrtok 17. septembra 2015. Cez veľkú prestávku sme sa v kaplnke pomodlili za hladujúcich i za ľudí starajúcich sa o tých najchudobnejších. Po modlitbe žiaci ponúkali kúpiť si medovníkové srdiečka, prostredníctvom ktorých sme mohli podporiť túto krásnu myšlienku. Zbierka je zameraná na pomoc misii chudobným na Haiti, kde pôsobí komunita sestier sv. Vincenta de Paul, medzi nimi pôsobila aj slovenská sestra Anna Cigánpalová. Všetkým zo srdca ďakujeme!

download: príloha

pridané dňa: 2015-10-05 času: 15:30:15

obrazok

Začiatok školského roka

Nový školský rok 2015/2016 sme začali vzývaním a prosbami k Duchu Svätému 2. septembra vo farskom kostole. Vdp. Peter Nákačka vo svojom príhovore školu prirovnal k autobusu, v ktorom sa uskutočňujú tri pravdy: miesto vodiča musí byť vyhradené Pánu Bohu – On je Ten, ktorý vedie naše životy, plány, vzťahy. Po druhé - autobusom sa posúvame rýchlejšie dosiahnuť ten náš cieľ, ale je dobré myslieť i na tých, ktorí „sedia“ vedľa nás – navzájom si pomáhať ako spoločenstvo, posúvať sa deň čo deň k cieľu, vytvárať krásne medziľudské vzťahy. A tretia – v autobuse sú kvôli bezpečnosti i zrkadlá – bolo by dobré denne si nastaviť „spätné“ zrkadielka na naše konanie, správanie. Ak sa nám to podarí, náš „autobus“ sa premení na vrtuľník, v ktorom budeme stúpať vyššie, objavíme väčší a jasnejší obzor, nové skutočnosti a budeme bližšie k nášmu celoživotnému cieľu – Nebu. Po skončení sv. omši všetkých žiakov, najmä našich prvákov osobne privítala v školskej kaplnke p. riaditeľka. I ona vyslovila myšlienku ako dôležité je vzájomne si pomáhať, ťahať sa dopredu, mať otvorené srdcia pre svojich blízkych. Nech celý školský rok sa nesie v týchto intenciách a nech Pán denne požehnáva naše vzdelávanie a prácu.

download: príloha

pridané dňa: 2015-10-05 času: 12:28:01

obrazok

Školský časopis Dexter

V prílohe si môžete prečítať aktuálne dvojčíslo školského časopisu Dexter - r. 2014/2015, číslo: III.- IV. Príjemné prázdninové čítanie :)

download: príloha

pridané dňa: 2015-06-30 času: 13:02:06

obrazok

Poďakovanie - Te Deum

Na krásnu slávnosť sv. Petra a sv. Pavla – 29. júna 2015 – sme v školskej kaplnke mali ďakovnú sv. omšu Te Deum za uplynulý školský rok celebrovanú vdp. Františkom Deziderom Albertyom, OFMCap. Vo svojich myšlienkach nás povzbudil, aby sme mali v sebe život, radosť i lásku a nech toto všetko nekončí sv. omšou, ale nech to trvá a pokračuje ďalej i do prázdninových dní. Chceme sa poďakovať za jeho ochotu a čas prísť na tento veľký sviatok priamo k nám. Po jej skončení nasledovalo prezentovanie projektu Erasmus+ , v ktorom zúčastnené dievčaťa opisovali svoje zážitky, pocity z pobytu v Estónku. Veríme, že i ostatných žiakov nabudili zapájať sa do obdobných projektov.

download: príloha

pridané dňa: 2015-06-30 času: 13:13:21

obrazok

Projekt ERAZMUS+

Európska únia vyčleňuje každoročne finančné prostriedky na podporu mladých a uskutočňuje niekoľko projektov. Jedným z takýchto projektov bol aj medzinárodný Erasmus+ projekt Zdravie je bohatstvo, ktorý prebiehal v Estónsku. Partnerskými krajinami boli Portugalsko, Grécko, Lotyšsko, Slovensko, Rumunsko, Taliansko, Macedónsko a Bulharsko. Medzi hlavné ciele patrili podpora zdravého životného štýlu a aktívneho pohybu u mladých ľudí, využitie outdoorových aktivít či už ako inšpiráciu k aktívnemu pohybu, alebo ako metódy na odstránenie stresu. Našu školu projekt zaujal, a preto sa rozhodla zapojiť. Bolo vybraných 5 študentov, ktorých úlohou bolo pod vedením Mgr. Lucie Jungovej reprezentovať nielen školu, ale aj krajinu. Samotný projekt bol rozdelený na 2 časti. Prvá časť sa konala v dňoch 23. - 29. marca 2015 na juhu Estónska a pozostávala z prípravy zástupcov všetkých zúčastnených krajín. Boli tu stanovené presné podmienky priebehu druhej časti projektu a bol vytvorený plán aktivít na jún 2015. Všetky aktivity boli organizované pomocou neformálnych metód, ako napríklad práca vo dvojici alebo v skupine, outdoorové a športové aktivity, dráma, umelecké workshopy a podobne. Zúčastnené krajiny tu boli ďalej rozdelené na 2 turnusy a partnerskými krajinami pre Slovenskú republiku sa stali Estónsko, Grécko, Taliansko a Rumunsko. V dňoch 11. - 23. 6. 2015 prebiehal projekt pre vybraných účastníkov v krásnom rekreačnom prostredí Marja talu vzdialenom 5 km od mestečka Tõrva na juhozápade krajiny. Náš program bol rozdelený do niekoľkých fáz, v počiatočnej fáze sme sa navzájom spoznávali, zakladali prvé priateľstvá a zdieľali svoje očakávania. Študentky si teda naplno precvičili svoje jazykové zručnosti a vyjadrovanie sa v cudzom jazyku. V ďalších dňoch nasledovali krátke prezentácie zúčastnených krajín spojené s ochutnávkou tradičných jedál. Ostatní si tak mohli pochutnať na slovenských syrových korbáčikoch, slanom pečive či sladkostiach. Naše študentky si pre cudzincov pripravili aj malé prekvapenie v podobe tradičného slovenského kroja a tanca. My sme naopak vyskúšali pravú taliansku pizzu, pre Rumunsko typickú polentu s bryndzou alebo grécke tzaziky s domácim chlebom. Estónsko ako domovská krajina si pre nás pripravilo pre nich typický sauna večer spojený s príjemným ochladením sa v blízkom jazere. Náš program ďalej pozostával z rôznych diskusií, workshopov a aktivít na tému zdravý životný štýl spojený s aktívnym pohybom a dostatočným odpočinkom. Samozrejme prebiehalo aj viacero turnajov v kolektívnych športoch, aktívne trávenie času v prírode alebo kúpanie sa v jazere. Záverečnou fázou celého projektu bola príprava a realizácia verejnej kampane v meste Tartu. Našou úlohou bolo v uliciach mesta predstaviť ľuďom Erasmus+ projekt, no najmä upriamiť pozornosť ľudí na zdravie a starostlivosť o seba samého. V priebehu kampane sme tak mali možnosť pozrieť si aj toto krásne mesto, jeho malebné chodníky popri rieke, či parky.

download: príloha

pridané dňa: 2015-08-26 času: 12:14:41

obrazok

Odborná stáž - Hospic sv. Alžbety

Vybraní žiaci tretieho ročníka absolvovali v dňoch 1. – 12. júna 2015 odbornú stáž v Hospici sv. Alžbety v Ľubici pri Kežmarku. Stáž prebehla v týždňových blokoch. Prvý týždeň (1. – 5. jún) sa zúčastnili žiaci: Lenka Bakošová, Jana Bieleschová, Aneta Hasalíková a Dalibor Moravčík - pedagogický sprievod PhDr. Gabriela Lešková. Druhý týždeň (8. – 12. jún) boli na stáži: Ivana Mária Królová, Rebeka Mária Mydliarová, Katarína Tarčáková, Daniela Vrábľová – pedagogický sprievod Mgr. Valéria Orolinová. Žiaci počas odbornej stáže získali nenahraditeľné skúsenosti v starostlivosti o ľudí v terminálnom štádiu. Zoznámili sa s poskytovaním paliatívnej liečby priamo v praxi. Jedinečná bola skúsenosť v starostlivosti o detí s vážnymi ochoreniami. Sami vysoko ocenili možnosť zúčastniť sa stáže pre osobný kontakt s ťažko chorými a zomierajúcimi a profesionálny, odborný a hlboko ľudský prístup k chorým zo strany ošetrujúceho personálu.

download: príloha

pridané dňa: 2015-06-30 času: 12:11:11

obrazok

Školská púť

Na titulárny sviatok patrónky našej školy – bl. Matky Márie Terézie Schererovej – sme sa i tento rok vydali na ďalšie pútnické miesto = na Mariánsku horu do Levoče. Pred samotným výstupom sme si prezreli chrám sv. Jakuba, v ktorom sme obdivovali unikátne diela Majstra Pavla z Levoče, i iných autorov . Istým bonusom pre nás bolo, že len nedávno bol hlavný oltár z reštaurovaný a boli sme medzi prvými, ktorí sa mohli kochať jeho nádherou. Na poludnie sme náš sviatok oslávili svätou omšou v Bazilike Navštívenie Panny Márie celebrovanú rodákom z Levoče – p. kaplánom Vdp. Jankom Dubeckým. Na tomto milostivom mieste každý z nás mal za čo ďakovať, zvelebovať i prosiť našu Nebeskú Matku, mohol sa stíšiť a nechať precítiť Božiu prítomnosť i jeho požehnanie. Po jej skončení sme sa presunuli na Spišský hrad – stredovekú zrúcaninu zapísanú v UNESCO. Táto už z diaľky týčiaca sa pevnosť nás dostala svojou veľkosťou, nedobytnosťou i krásnym výhľadom na široké okolie. Vďaka odbornému výkladu sme ešte viac pomohli spoznať tajomstvá stredovekého života i histórie hradu. Chceme sa úprimne poďakovať p. Mgr. Ľubke Prančíkovej, ktorá to organizačne zastrešila a tak si bezproblémov vychutnávať túto púť. Celý deň sa niesol v sviatočnom duchu a sme vďační, že takého akcie na škole sú.

download: príloha

pridané dňa: 2015-06-23 času: 15:42:15

obrazok

Súťaž TROJRUŽA

V kongresovej sále Hotela Kultúra sa v stredu 3. júna 2015 konalo slávnostné vyhodnotenie III. ročníka literárnej a výtvarnej súťaže TROJRUŽA. Súťaž bola organizovaná Mestom Ružomberok, Mestskou knižnicou, Literárnym klubom ružomberských spisovateľov, Spolkom slovenských spisovateľov a Katolíckou univerzitou v Ružomberku. Z našej školy sa vyhodnotenia zúčastnili Stanislava Cecková (I.B) a naša už bývala žiačka Radka Frindtová (IV.A), ktorá v II. kategórii prózy získala 1. miesto. Srdečne blahoželáme.

download: príloha

pridané dňa: 2015-06-07 času: 21:07:36

obrazok

Sprievodná akcia - OTESTUJ SA!

Naša škola v zastúpení vybraných žiakov a odborných vyučujúcich uskutočnila v utorok 2. júna 2015 pre občanov Ružomberka i okoloidúcich sprievodnú akciu v rámci Dni mesta Ružomberok – „OTESTUJ SA!“ Na križovatke ulíc Mostová a Podhora si ktokoľvek mohol nechať zmerať krvný tlak, poučiť sa o hodnotách a následkoch neliečeného vysokého krvného tlaku a jeho prevencie, naučiť sa poskytnúť prvú pomoc pri poraneniach, pri zástave krvácania, pri zlyhávaní obehu a dýchania, prakticky vyskúšať poskytovanie prvej pomoci na fiktívnych poraneniach. Fotogalériu nájdete v prílohe.

download: príloha

pridané dňa: 2015-06-07 času: 12:53:58

obrazok

Zbierka "Jeden deň úsmevu"

Každé dieťa je iné, no rodičia im chýbajú rovnako Spoločnosť Úsmev ako dar organizuje celoslovenskú zbierku = 1 deň úsmevu. Prostredníctvom našich žiakov - dobrovoľníkov = Barbory Jašňákovej, Lucie Maderkovej, Lenky Todekovej (trieda z II.B) a NatálieFrančekovej (I.A) = sa i naša škola zapojila do tejto akcie. Každý, kto chcel, mohol v uliciach nášho mesta prispieť ľubovoľnú sumu špeciálne označeným dobrovoľníkom s pokladničkou. Ako poďakovanie dobrovoľníci rozdávali malé srdiečka – symbol tejto zbierky. Vyzbieraná súma predstavuje 20,76 €. Všetkým darcom ďakujeme. Finančné prostriedky poputujú na rozvojové projekty pre deti z detských domovov, náhradné rodiny a rodiny v kríze.

download: príloha

pridané dňa: 2015-06-15 času: 08:32:25

obrazok

KOŽaZ

V stredu 20. mája 2015 začali žiaci III.A a III. B triedy Kurz ochrany života a zdravia v diecéznom pastoračnom centre vo Važci. Počas troch dňoch mali pripravený bohatý program = prezreli si Štrbské Pleso, absolvovali výstup na vodopád Skok, pozreli si Važeckú jaskyňu s pozostatkami pravekého medveďa. Po večeri bol pre nich pripravení spoločenský program, bola možnosť zahrať si kolektívne hry, kalčeto. Pedagógom (p. PhDr. P. Šípoš, Mgr. A. Sasková, Mgr. M. Marcinová) a zúčastnením žiakom sa pobyt vo Važci páčil, odnášajú si z neho milé zážitky a pekné spomienky.

pridané dňa: 2015-05-29 času: 12:40:48

obrazok

Naši maturanti

Tesne pred praktickými maturitami si naši štvrtáci ťahajú oddelenie, na ktorom prakticky zúročujú svoje schopnosti, zručnosti a teoretické vedomosti. Inak tomu nebolo i 29. apríla. Po losovaní, vyhodnotení a ocenení žiakov p. riaditeľkou, nasledovala rozlúčka s našimi maturantmi, kedy celá škola ich vyprevádzala do života. Nasledujúce týždne skladali skúšky dospelosti, ktoré vyvrcholili počas ústnych maturít 18. – 20. mája 2015. Všetkým naším maturantom prajeme a od Pána Boha vyprosujeme veľa Božieho požehnania, mnoho darov a milostí na celý život. Fotogalériu si môžete prezrieť v prílohe.

download: príloha

pridané dňa: 2015-05-29 času: 12:19:22

obrazok

Plavecký výcvikový kurz 2015

V čase od 11. mája do 15. mája 2015 sa obidve triedy z druhých ročníkov zúčastnili plaveckého výcvikového kurzu na mestskej plavárni v Ružomberku. Cieľom plaveckého kurzu bolo žiakov naučiť plávať alebo zdokonaliť sa v rôznych plaveckých štýloch. Tieto zručnosti žiaci nadobúdali pod vedením skúsených plavčíkov. Môžeme povedať, že všetkým sa to podarilo.

download: príloha

pridané dňa: 2015-06-15 času: 11:30:27

obrazok

Ocenenie

Chceme úprimne pogratulovať našej žiačke Eve Garajovej z II.A triedy, ktorá sa v medzinárodnej súťaži Matematický klokan zaradila medzi 20% NAJÚSPEŠNEJŠÍCH RIEŠITEĽOV v Slovenskej republike. Eva bola ocenená diplomom úspešného riešiteľa, diplomom školského šampióna a vecnou cenou. Prajeme ešte veľa podobných úspechov v jej živote.

download: príloha

pridané dňa: 2015-05-22 času: 12:05:56

obrazok

Súťaž v šachu

Šachového turnaja o cenu riaditeľa Úradu Žilinského samosprávneho kraja sa 29. apríla 2015 vcelku úspešne zúčastnili dve naše žiačky – Gabriela Pažitná (I.A) a Mária Otiepková (II.B). Cieľom súťaže bolo prelomiť generačné bariéry medzi juniormi a seniormi a poukázať na význam šachu pri rozvoji myslenia v každom veku :). Dievčatám za dôstojné reprezentovanie školy ďakujeme.

download: príloha

pridané dňa: 2015-05-04 času: 14:51:18

obrazok

Celoslovenská súťaž

Reprezentanti našej školy sa tento rok zúčastnili na jubilejnom 10. ročníku celoslovenskej súťaže „Poskytovanie prvej pomoci“ v Dunajskej Strede. V dňoch 21. – 22. apríla 2015 až 18 trojčlenných družstiev preukázovalo svoje vedomosti, zručnosti, odbornosť, kompetentnosť v dvoch súťažných blokoch: zostavenie osvetovo-zdravotníckeho plagátu a praktická časť poskytovanie prvej pomoci na 10 stanovištiach priamo v meste. Celoslovenská súťaž SZŠ mala veľmi dobrú úroveň v organizácii súťaže i v odbornej pripravenosti družstiev. Náš tím tvorili dievčatá z II.B – Veronika Mydliarová, Mária Otiepková a Klára Smiešková, doprovod Mgr. Viera Dömötörová. Žiakov odborne pripravovala Mgr. Eva Vieriková. Všetkým zapojeným do súťaže úprimne ďakujeme.

download: príloha

pridané dňa: 2015-04-30 času: 14:25:43

obrazok

Projekt EÚ ERAZMUS+

V dňoch od 23. marca až 10. apríla 2015 sa na našej škole uskutočnil projekt EÚ ERAZMUS+ pre žiakov zo strednej zdravotníckej školy z provincie Hakkâri v Turecku. Ich hlavným cieľom bolo získať praktické skúsenosti a poznatky v zdravotníckom odbore ošetrovateľstvo v našom odbornom prostredí. Skupina mladých tureckých študentov = 11 dievčat, 3 chlapci a sprevádzajúci učiteľ = si mala možnosť prakticky vyskúšať svoje vedomosti a zručnosti v odborných učebniach školy. Tiež mali príležitosť vidieť praktické vyučovanie priamo v CSS Trojlístok. Spomínaný projekt bol obohatením nielen pre tureckých študentov, ale aj pre nás.

download: príloha

pridané dňa: 2015-04-27 času: 08:50:04

obrazok

Cena primátora mesta

Pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov i tento rok Mesto Ružomberok udelilo v pondelok 30. marca 2015 Cenu primátora mesta za vynikajúce výsledky v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu našej kolegyne – p. Mgr. Eve Vierikovej. K tomuto oceneniu srdečne blahoželáme a do ďalších rokov želáme veľa pedagogických síl, inšpirácii a energie :).

pridané dňa: 2015-03-31 času: 21:53:56

obrazok

Vizitácia školy

Zriaďovateľ našej školy je Kongregácia milosrdných sestier sv. Kríža so sídlom v Trnave. Provinciálnou predstavenou toho času je Sr. Šebastiána Tuptová, ktorá v sprievode svojej radkyne – našej bývalej p. zástupkyni - Márie Terézie Dobrovičovej, zavítala medzi nás v piatok 27. marca 2015 na vizitáciu školy. Po srdečnom prijatí a krátkom programe žiakov si osobne prešli učebne, kde sa mohli oboznámiť s vyučovacím procesom, vybavením jednotlivých tried a učební, oboznámili sa s hospodárskym a ekonomickým úsekom a stihli sa pozrieť i do nemocnice – na doliečovacie oddelenie ÚVN v Ružomberku, kde (nielen na tomto oddelení) praxujú naši žiaci. Na záver sa zamestnanci školy stretli v zborovni, kde pri sladkej pozornosti sa rozprúdila živá debata. Milou bodkou tohto vzácneho stretnutia bolo odovzdávanie novovydanej publikácie - novény k bl. Sr. Zdenke obetovanej za kňazov a „kláštornej masti“. ktorá je pripravená z viacerých byliniek podľa receptúry z jedného nemeckého kláštora.

download: príloha

pridané dňa: 2015-03-31 času: 13:55:38

obrazok

Matematický kLoKaN

V pondelok 23. marca 2015 sa na našej škole uskutočnila najväčšia žiacka súťaž na svete MATAMATICÝ KLOKAN. V kategórii KADET 012 sa zapojilo 15 študentov našej školy. Najviac sa darilo Eve Garajovej z II. A; Kristíne Kmoškovej z II. B, a Michaele Leštinskej z II. A. Najúspešnejším gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy.

download: príloha

pridané dňa: 2015-05-22 času: 11:13:59

obrazok

Interaktívna beseda

Dňa 26. marca 2015 prebehla na našej škole interaktívna beseda na tému Obchodovanie s ľuďmi. Žiaci tretieho ročníka mali možnosť, cez prednášku a modelové situácie Mgr. Miroslavy Viglaskej zo SKCH, zoznámiť sa s touto veľmi aktuálnou problematikou.

download: príloha

pridané dňa: 2015-04-27 času: 08:54:40

obrazok

Deň počatého dieťaťa

Na Slovensku je zákonom vyhlásený za pamätný „Deň zápasu za ľudské práva“, ktoré sú dnes odopierané práve nenarodeným deťom. V tento deň kresťania na celom svete oslavujú slávnosť Zvestovania Pána, čo je spomienka na počatie Ježiša Krista, vďaka čomu úcta k nenarodeným deťom bola v kresťanskej civilizácii samozrejmá. Deň počatého dieťaťa je pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych organizácií združených vo Fóre života. Symbolom úcty k životu je Biela stužka. Naša škola sa tiež zapojila do tejto kampane modlitbou žiakov a zamestnancov v školskej kaplnke a pripnutím si bielej stužky na odev.

pridané dňa: 2015-03-27 času: 12:20:35

obrazok

Celoslovenská konferencia

V utorok 25. marca 2015 sa uskutočnil III. ročník celoslovenskej konferencie žiakov odboru zdravotnícky asistent na SZŠ v Banskej Bystrici. Našu školu zastupovali žiaci Katarína Tarčáková, Petra Trnovská, Peter Šurin a Karin Jurinová. Témou konferencie bolo Starostlivosť o pacienta s ochorením obličiek a močových ciest.

pridané dňa: 2015-03-31 času: 13:59:52

obrazok

Dekanátne kolo 2015

Naši žiaci sa i tento rok zapojili do biblickej olympiády. V dekanátnom kole, ktoré prebehlo v piatok 13. marca 2015 v priestoroch Gymnázia sv. Andreja, našu školu zastupovali: Katarína Tarčáková (III.A), Daniel Veselý (III.B) a Mária Košinárová (IV.B). Za ich účasť, získanie 3. miesta a reprezentovanie školy v biblickej olympiáde im ďakujeme.

download: príloha

pridané dňa: 2015-03-27 času: 12:25:43

obrazok

Exkurzia Hospic

V utorok 17. marca 2015 trieda II.A a II.B absolvovala odbornú exkurziu v Hospici sv. Alžbety v Ľubici pri Kežmarku. Počas nej žiaci boli informovaní o fungovaní hospicu, prezreli si jeho jednotlivé priestory, izby pacientov a navštívili i kaplnku hospica Na zaver im bola ponúknutá možnosť prísť do tohto zariadenie pomôcť ako dobrovoľník počas veľkých prázdnin. Túto možnosť už viackrát využili niektorí naši žiaci (vždy s pozitívnym ohlasom :).

pridané dňa: 2015-03-26 času: 12:25:13

obrazok

Duchovná obnova 2015

Príprava na Veľkú noc začína už v milostivom pôstnom čase. Aj tento rok žiaci prvého až tretieho ročníka sa mohli v dňoch 16. až 18. marca 2015 duchovne obohatiť počas duchovnej obnovy, ktorú si pre nás tento rok netradične pripravili Sr. Terézia Benedikta s novickami a tiež „naša“ Sr. Mária Terézia. Téma obnovy bola „MOST“ – milovať, odpustenie, sloboda, ty. Sestričky nám ukázali krátky film s rovnakým názvom, v ktorom bolo vidieť práve tieto atribúty. Po filme sa vytvoril priestor na milú diskusiu, reflexiu o spomínaných hodnotách. Každý máme svoje kríže, ťažkosti a tie mohol každý napísať na papierový krížik, pripnúť ho na jeden spoločný kríž, ktorý sme obetovali vo sv. omši. V druhej časti si sestričky pre nás pripravili 14 predmetov, ktoré sme mali uhádnuť, čo by mali predstavovať – symbolizovať. Následne sa žiaci rozdelili do štyroch skupiniek a v nich pracovali na myšlienkach, zastaveniach krížovej cesty, ktorú sme sa spoločne pomodlili. Na záver DO bol priestor pre sviatosť zmierenia a obnovu sme zakončili sv. omšou v jezuitskom kostole.

pridané dňa: 2015-03-25 času: 13:53:54

obrazok

Školský časopis Dexter

V prílohe si môžete prečítať aktuálne dvojčíslo školského časopisu Dexter - r. 2014/2015, číslo: I.- II. Príjemné čítanie :)

download: príloha

pridané dňa: 2015-03-05 času: 23:00:58

obrazok

SOČ 2015

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je dobrovoľná, záujmová činnosť študentov stredných škôl. Podporuje experimentovanie a bádanie. Napomáha rozvoju osobnosti žiakov. Je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, praktických zručností, skúsenosti a talentu mladých ľudí. Dňa 24. februára 2015 sa uskutočnilo školské kolo SOČ. Zúčastnilo sa ho šesť žiačok. Za prvý ročník z triedy I.B Eva Mária Kamenská v súťažnom odbore Pedagogika s prácou Zvyšovanie efektivity vyučovania chémie na tému Peroxid vodíka a Monika Ďanovská v odbore Biológia s prácou Sčítanie zimného vtáctva v oblasti Martin – Priekopa. Za druhý ročník Veronika Mydliarová a Mária Otiepková z II.B triedy v súťažnom odbore Psychológia s prácou Komunikácia. Ako zlepšiť vzťahy? Tretí ročník reprezentovali Lenka Bakošová a Jana Bieleschová z III.A triedy v súťažnom odbore Zdravotníctvo s prácou Kvalita života dospievajúceho diabetika. Do ďalšieho kola postúpili Eva Mária Kamenská, Monika Ďanovská, Lenka Bakošová a Jana Bieleschová. Všetky zúčastnené žiačky oceňujeme za ich úsilie i námahu, srdečne im blahoželáme a prajeme ďalej veľa úspechov.

download: príloha

pridané dňa: 2015-03-09 času: 13:09:41

obrazok

Lyžiarsky výcvik 2015

Naši prváci sa v dňoch 26. až 30. januára 2015 zúčastnili lyžiarskeho výcvikového kurzu vo Vysokých Tatrách – v Dolnom Smokovci. Okrem lyžovania sa žiaci počas večerov vzájomne obohacovali súťažami, disciplínami a peknými filmami. V stredu poobede sme všetci navštívili dejisko tohoročnej svetovej univerziády na Štrbskom plese. Tí, ktorí nelyžovali, v ostatné dni s p. riaditeľkou navštívili Rainerovú útulňu, Ľadový dom na Hrebienku i „ski múzeum“ v Tatranskej Lomnici. Lyžiarskeho výcviku sa zúčastnili: MUDr. Ľ. Albertyová (vedúca kurzu), Mgr. M. Marcinová (zdravotník), Mgr. T. Mlynárik, Mgr. Ľ. Prančíková, PhDr. P. Šípoš a Mgr. R. Palider. Tí žiaci, ktorí získali najviac bodov za poriadok, čistotu na svojich izbách, za najlepšie umiestnenie v pretekoch alebo v najväčšom pokroku boli vecne odmenení. Na záver sme si všetci pochutnali na super tortičke. Ďakujeme Pánu Bohu za krásne počasie, za obdarené milosti a naše poďakovanie patrí i sestričkám za vytvorenie rodinnej atmosféry. Pán Boh zaplať za všetko!

download: príloha

pridané dňa: 2015-02-04 času: 14:48:14

obrazok

Koleda 2015

Po dlhých vianočných prázdninách sme v pondelok 12. januára 2015 slávili sv. omšu a po nej mali novoročnú koledu, pri ktorej nám Páter Martin Halčák, SJ požehnal za spevu kolied všetky triedy, kabinety i ostatné priestory školy. Nech takto Božie požehnanie sprevádza všetkých tých, ktorí tu študujú a pracujú po celý nastávajúci rok 2015!

pridané dňa: 2015-01-26 času: 00:45:39

obrazok

Duchovná obnova zamestnancov školy

Druhý januárový týždeň (7.-9.1.2015) sa naše školské spoločenstvo zúčastnilo prekrásnej duchovnej obnovy vo Vysokých Tatrách – v Charitnom dome. Naším exercitátorom bol tentoraz Mons. Marián Bublinec. Téma obnovy vychádzala z exhortácie pápeža Františka - Evangelii gaudium: „Kresťan nemá byť ako feferónka naložená v octe... „. V prednáškach nám podal pútavý výklad svätého písma, konkrétne zo Skutkov apoštolov, ponúkol príbehy zo života veriaceho človeka, prepojenie exhortácie – myšlienok sv. otca i krásneho, príkladného osobného svedectva kňaza. My všetci by sme nemali zabúdať na čítanie sv. písma, budovanie spoločenstva a vzťahov i na osobnú modlitbu. Úprimne dodávame, že to bola krásna bodka k končiacim sa vianočným sviatkom, kedy sme si z chuti mohli zaspievať i koledy, zažiť to ľudské teplo a žičenie. Za všetko toto srdečne Pán Boh zaplať.

pridané dňa: 2015-01-24 času: 21:38:43

obrazok

Vianočná akadémia 2014

Posledný deň pred Vianocami sme si prostredníctvom spevu a divadla sprítomnili slávenie Narodenia Božieho Syna. Po akadémii pani riaditeľka ocenila najlepších "prekladateľov", porozdeľovala darčeky od Ježiška pre jednotlivé triedy a nezabudla zdôrazniť skutočnú a pravdivú podstatu Vianoc. Všetkým ľudom dobrej vôle chceme zaželať pokojné, radostné prežitie vianočných sviatkov a do Nového roka 2015 popriať mnoho Božieho požehnania a Jeho milosti na každý deň!

pridané dňa: 2015-01-07 času: 00:28:28

 

created by winney © 2006